Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 442-МИ
Сливен, 28.09.2015

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 210/ 28.09.2015 г.от Здравко Кирилов Костадинов, Председател на общинското ръководство на ПП ”ГЕРБ”

Постъпила е жалба с вх.№ 210/ 28.09.2015 г.от Здравко Кирилов Костадинов, Председател на общинското ръководство на ПП ”ГЕРБ” преупълномощен с пълномощно № 1 от 20.08.2015г. от Десислава Жекова Танева – областен координатор на ПП” ГЕРБ” за област Сливен, упълномощена от Бойко Методиев Борисов – предеседател и представляващ ПП „ГЕРБ”. В жалбата се навеждат твърдения за нарушаване на реда за поставяне на агитационни материали от ПП „БСП” в кв.”Дружба”, кв.”Сини камъни”, кв.”Българка”, кв.”Клуцохор” и кв.”Ново село” са залепени агитационни материали върху улични стълбове, спирки и кофи за смет. Към жалбата са приложени доказателства – 4 броя снимки.

С оглед на така постъпилото предложение, представители на ОИК- Сливен извършиха оглед на място, при което се установи следното от фактическа страна:

В кв.”Дружба”, кв.”Сини камъни”, кв.”Българка”, кв.”Клуцохор” и кв.”Ново село” са залепени агитационни материали върху улични стълбове, спирки и кофи за смет.

Със заповед № РД-15-2043 / 18.09.2015г. на Кмета на Община Сливен и протокол от 23.09.2015г. за разпределение на таблата за поставяне на агитационни материали и на основание чл. 183, ал.3 от Изборния кодекс са определни местата, където политическите сили съобразно изискванията на закона следва да разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява основателна, поради което следва да бъде уважена.

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.183, ал.3, че агитационните материали се поставят на определените от кмета на съответната община места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имот. В конкретния случай, агитационните материали в подкрепа на кандидата за кмет от ПП „БСП”, са поставени на места, извън определеното за партията табло - № 19.

Налице е нарушение на изборния процес, изразяващ се в поставяне и разпространение на агитационни материали в подкрепа на кандидата за кмет на ПП „БСП”, поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.22, предл.първо във вр. с чл. 186, ал.1, изр.първо от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ агитационните материали в покрепа на кандидата за кмет, издигната от ПП „БСП”, поставени в кв.”Дружба”, кв.”Сини камъни”, кв.”Българка”, кв.”Клуцохор” и кв.”Ново село” са залепени агитационни материали върху улични стълбове, спирки и кофи за смет.

УКАЗВА на Кмета на Община Сливен НЕЗАБАВНО да премахне описаните агитационни материали.

 

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 28.09.2015 в 14:29 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения