Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 201-МИ
Сливен, 01.10.2019

ОТНОСНО: Заличаване на регистриран кандидат за избиране на общински съветник в община Сливен от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В ОИК- Сливен е постъпило писмо с изх.№ МИ-15-599/01.10.2019 г. по описа на ЦИК, с което ЦИК уведомява, че е получен резултата от извършената проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ в изпълнение на решение № 966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК, изменено с решение № 1099-МИ/13.09.2019г. Към писмото е приложен списък на кандидатите, регистрирани с решения на ОИК- Сливен, за които е установено, че не отговарят на условията по т.1 от решение № 966-МИ/ 05.09.2019г. на ЦИК.

С писмото е указано, че в срок до 18.00 ч. на 01.10.2019г. следва да бъдат заличени регистрациите на посочените в списъка лица.

След преглед на така постъпилото писмо от ЦИК с приложения към него списък, ОИК – Сливен установи, че кандидатът Пенка Райкова Георгиева, издигната от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за общински съветник при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е без настоящ адрес в РБългария.

Съгласно чл.397, ал.1 от ИК право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Според разпоредбата на §1., т.5 от ДР на ИК  "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 397 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.“

Пенка Райкова Георгиева е регистрирана като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) с решение № 167-МИ/ 24.09.2019г., изменено с решение № 198-МИ/30.09.2019 г. на ОИК Сливен под № 18.

Предвид установеното несъответствие с изискванията на закона, а именно, че лицето Пенка Райкова Георгиева няма настоящ адрес на територията на РБългария, то следва регистрацията й като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) да бъде заличена.

Съобразно дадените писмени указания от ЦИК с нейно писмо изх.№ МИ-15-599/01.10.2019г. позицията на заличения кандидат следва да остане празна без преподреждане на другите кандидати в листата, а при отпечатване на списъка на кандидатите за общински съветници по кандидатски листи за информационното табло на мястото на заличения кандидат се отпечатва „заличен“.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.15 от ИК в изпълнение на решение  № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с решение № 1099-МИ/13.09.2019г.  и писмо с изх.№ МИ-15-599/01.10.219г. по описа на ЦИК,  ОИК – Сливен:

 

РЕШИ :

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на ПЕНКА РАЙКОВА ГЕОРГИЕВА от кандидатска листа за общински съветници в община Сливен на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

АНУЛИРА издаденото й удостоверение.

ИЗМЕНЯ  Решение № 167-МИ/24.09.2019 г., изменено с решение № 198-МИ- 30.09.2019г. на ОИК- Сливен, като в частта:

  „ОБЯВЯВА кандидатската листа на Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за общински съветници в община Сливен, както следва:

 

 текстът:

18.

Пенка Райкова Георгиева

ЕГН……………………

 

се ЗАЛИЧАВА  и вместо него се изписва:

18.

ЗАЛИЧЕН

 

 

Настоящото решение е неразделна част от  Решение № 167-МИ/24.09.2019 г., изменено с решение № 198-МИ / 30.09.2019г. на ОИК –Сливен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.10.2019 в 17:11 часа

Свързани решения:

167-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

  • № 221-МИ / 12.10.2019

    относно: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 220-МИ / 12.10.2019

    относно: Одобряване на предпечатни образци на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в общината при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 219-МИ / 12.10.2019

    относно: Поправка на техническа грешка

всички решения