Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 205-МИ
Сливен, 01.10.2019

ОТНОСНО: Заличаване на регистриран кандидат за избиране на кмет на кметство с.Трапоклово в община Сливен от ПП “ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В ОИК- Сливен е постъпило писмо с изх.№ МИ-15-599/01.10.2019 г. по описа на ЦИК, с което ЦИК уведомява, че е получен резултата от извършената проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ в изпълнение на решение № 966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК, изменено с решение № 1099-МИ/13.09.2019г. Към писмото е приложен списък на кандидатите, регистрирани с решения на ОИК- Сливен, за които е установено, че не отговарят на условията по т.1 от решение № 966-МИ/ 05.09.2019г. на ЦИК.

С писмото е указано, че в срок до 18.00 ч. на 01.10.2019г. следва да бъдат заличени регистрациите на посочените в списъка лица.

След преглед на така постъпилото писмо от ЦИК с приложения към него списък, ОИК – Сливен установи, че кандидатът  за избиране на кмет на кметство с. Трапоклово в община Сливен от ПП “ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. - Веселин Георгиев Георгиев е без настоящ адрес в РБългария.

Съгласно чл.397, ал.1 от ИК право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Според разпоредбата на §1., т.5 от ДР на ИК  "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 397 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.“

Веселин Георгиев Георгиев е регистриран за избиране на кмет на кметство с. Трапоклово в община Сливен от ПП “ГЕРБ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с решение № 120-МИ/ 24.09.2019г. на ОИК Сливен.

Предвид установеното несъответствие с изискванията на закона за уседналост, а именно, че лицето Веселин Георгиев Георгиев няма настоящ адрес на територията на РБългария, то следва регистрацията му като кандидат за избиране на кмет на кметство с.Трапоклово в община Сливен от ПП “ГЕРБ“ да бъде заличена.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.15 от ИК в изпълнение на решение  № 966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК, изменено с решение № 1099-МИ/ 13.09.2019г.  и писмо с изх.№ МИ-15-599/01.10.219г. по описа на ЦИК,  ОИК – Сливен:

 

РЕШИ :

 

 

 1. ОТМЕНЯ Решение № 120-МИ/24.09.2019 г. на ОИК- Сливен.
 2. ЗАЛИЧАВА регистрацията на ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ в кандидатска листа на ПП “ГЕРБ“ за избиране на кмет на кметство с. Трапоклово в община Сливен при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 3. АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.10.2019 в 17:14 часа

Свързани решения:

120-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 365-МИ / 06.11.2019

  относно: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

всички решения