Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 464-МИ
Сливен, 22.11.2023

ОТНОСНО: Приемане на писмено становише на ОИК-Сливен по Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен, постановено по адм. дело № 396 по описа за 2023 год.

Адм. дело № 396 по описа за 2023 год. на Административен съд – Сливен е образувано по жалба Г.Г., в качеството му на кандидат за общински съветник от листата на КП „БСП за България“, регистрирана за участие в местните избори, проведени на 29.10.2023 год. и М.Д., в качеството ѝ на регистриран кандидат за общински съветник от листата на ПП „Пряка демокрация“, регистрирана за участие в местните избори, проведени на 29.10.2023 г. срещу Решение № 361-МИ от 30.10.2023 год. на Общинска избирателна комисия – Сливен, в частта по т. 1. V за обявяване на разпределените преференции и подреждане на кандидатите в кандидатските листи. Решението на ОИК е резултат от Протокола на същата за избор на общински съветници, който отразява сумираните резултати, вписани в протоколите на СИК за съответния вид избор. ОИК – Сливен няма правомощието да извършва преброяване на бюлетините, подадени в съответните СИК, за установяване верността на данните, отразени в съответните протоколи. Изключения от това правило са изрично посочени в нормата на чл. 445, ал. 3 от ИК, а именно „когато общинската избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия за съответния вид избор или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии“. 

Изхождайки от горното, обжалване на решението в тази му част, ще бъде неаргументирано и неоснователно.

Във връзка с осъдителната част от Решението, с която ОИК – Сливен е осъдена да заплати на жалбоподателите направените съдебни разноски, следва да се отбележи, че:

Функциите на ОИК - Сливен са свързани с подготовката и организирането на изборите, както и с установяването и обявяването на резултатите от гласуването в изборния район след приключването му, съставя протокол и издава удостоверения на избраните общински съветници и кметове.

Разходите по подготовката и произвеждането на изборите, включително за машинното гласуване и за формите по чл. 193 и 195, са за сметка на държавния бюджет по приета от Министерския съвет план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия.

Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

С Постановление № 128 от 31.08.2023 год. на Министерски съвет, прието на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 год., е приета план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и провеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и кметове през 2023 год. В Приложение № 1 на същата изрично са изброени разпоредителите с бюджетни средства, свързани с провеждането на местни избори 2023 год., в обхвата на които не влизат и Общинските избирателни комисии.

От изложените аргументи е видно, че поради факта, че ОИК – Сливен не е разпоредител с бюджетни средства, Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен в осъдителната му част не може да бъде изпълнено.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 248 от ГПК Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен следва да бъде обжалвано в осъдителната му част.

            На основание чл. 87, ал.1 от ИК във връзка с  Решение № 2902-МИ  от 16.11.2023 г.  на ЦИК. Раздел I, т.1., б.ж., ОИК 2020-Сливен

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен следва да бъде обжалвано в осъдителната му част.
 2. Възлага на Християна Денчева - процесуален представител на ОИК- Сливен пред Административен съд – Сливен, да представи становището на ОИК-Сливен и обжалва Решението по т.1 в осъдителната му част, в закоустановения за това срок.

 

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.11.2023 в 16:40 часа

Свързани решения:

372-МИ/30.10.2023

361-МИ/30.10.2023

Календар

Решения

 • № 464-МИ / 22.11.2023

  относно: Приемане на писмено становише на ОИК-Сливен по Решение № 372 от 20.11.2023 год. на Административен съд – Сливен, постановено по адм. дело № 396 по описа за 2023 год.

 • № 463-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП “ГЕРБ”, поради избирането му за кмет на община Сливен и обявяване за избран на следващия кандидат.

 • № 462-МИ / 06.11.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. № 444 от 05.11.2023 год., подадена от Даниел Петров в качеството му на общински съветник от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, свързана с нарушения от СИК 202000120, изразяващо се в липса на видеоизлъчване по време на отчитане на изборните резултати.

всички решения