Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 539-МИ–НР
Сливен, 20.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила е жалба с вх.№ 341/ 20.10.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов, председател на Общински съвет на БСП - Сливен

Постъпила е жалба с вх.№ 341 / 20.10.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов, председател на Общински съвет на БСП – Сливен, с която се уведомява ОИК- Сливен за наличието на съмнения, че към момента на изготвяне на жалбата (от 11:30 ч.) се провежда предизборна агитация на територията на учебно заведение ( ТУ - София – филиал Сливен) от кандидат за кмет на Община Сливен от ПП“ГЕРБ“. Иска се да бъде извършена проверка на място незабавно. 

   С оглед на така постъпилата жалба, представители на ОИК- Сливен извършиха незабавно посещение на място в 12.07ч. в ТУ - София – филиал Сливен, при което установиха следното от фактическа страна:

   В учебното заведение и по-точно в стола на същото ( видно от приложения снимков материал), находящ се на първи и втори етаж в сградата на учебното заведение ТУ - София – филиал Сливен, се е провеждала среща с кандидата за кмет от ПП“ГЕРБ“ - Стефан Радев. Към момента на извършената проверка, членовете на ОИК – Сливен не са установили присъствието на кандидат за кмет на Община Сливен от ПП“ГЕРБ“ и не разполагат с повече данни за цитираната нерегламентирана предизборна агитация от кандидата за кмета на Община Сливен от ПП „ГЕРБ“ .

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

   Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима.

     Разгледана по същество, жалбата е неоснователна последните съображения:

     За да е налице нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс в настоящия случай, е необходимо да се установи дали са налице двете изискуеми от закона предпоставки по смисъла на чл.182, ал.1 - дали територията на учебното заведение попада в категориите места, забранени за предизборна агитация, и дали се извършва предизборна агитация по смисъла на Изборния кодекс. Липсата, на коя да е от тях води до извода за спазване на законовите разпоредби.

   В чл. 182 от раздел II на глава Дванадесета от Изборния кодекс законодателят е въвел изрични забрани за предизборна агитация. В ал.1 от същата разпоредба  е посочено, че „не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.“ В българското законодателство липсва легална дефиниция на понятието държавно или общинско учреждение, поради което следва неговите съдържателни признаци да се извлекат по тълкувателен път. Няколко са съществените юридически характеристики на правния субект – държавно/общинско учреждение. То представлява социално образувание, което е признато за правен субект-юридическо лице, за носител на материални права и задължения, за адресат на материални правни норми, което обаче не притежава собствен патримониум, а титуляр на всички имуществени права е държавата. Наред с това, за да бъде едно учреждение държавно, е необходимо бюджетът му да се приема от Народното събрание, както и приходите му са изцяло само от държавния бюджет. Съгл.чл.90 ал.3 ЗВО в бюджета на учебните заведения постъпват и приходи от финансови помощи и собствени приходи от такси за кандидатстване, административни услужи, научно - изследователска дейност и др. Съгласно чл.1 на Закона за управление на държавния бюджет /ЗУДБ/ Народното събрание определя размера на приходната и разходната част на държавните органи, министерства и ведомства, като последните отделят от определената им приходна част трансфери за подчинените им структури, като в Приложение № 1 са определени конкретните размери, които МОН и МО отпускат на висшите училища и БАН. Правилникът за съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на техническия университет – София, част от който е и филиал Сливен, урежда бюджетната рамка, съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на ТУ-София, респективно неговите звена и факултети. От него е вдино, бюджетът му не се приема от Народното събрание и има възможност да реализира собствени приходи. От така направената характеристика следва изводът, че ТУ - София – филиал Сливен не е държавно учреждение. Изложеното до тук обосновава липсата на първата изискуема от закона предпоставка, за да се приеме, че е налице нарушение. Само на това основание жалбата се явява неоснователна.

   За пълнота ОИК- Сливен следва да обоснове и липсата на втората изискуема предпоставка, а именно, извършването на предизборна агитация на територията на учебното заведение. За тази цел следва да се изследва волята на законодателя в тази насока. В § 1, т.17 от ДР на Изборния кодекс е дадено легално определение на понятието "предизборна агитация“, а именно – „предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори“. От така даденото легално определение следва безспорния извод, че за да е налице предизборна агитация е необходимо да има отправен „призив“ за подкрепа или неподкрепа на даден кандидат. В конкретния случай кандидатът за кмет на Община Сливен от ПП „ГЕРБ“ - Стефан Радев нямаме данни да е призовавал за подкрепа на кандидатурата му или за неподкрепа на кандидатурата на кандидати от други политически сили. По този начин не е изпълнена втората предпоставка на закона, за да се приеме, че е налице нарушение на забраната за предизборна агитация по смисъла на чл.182, ал.1 от ИК.

   Всичко гореизложено обосновава правния извод за неоснователност на подадената жалба поради което и на основание чл. 87, ал.1, т. 22, предл.първо от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

 

   ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 341 / 20.10.2015 г.от Атанас Костов Делибалтов.

    Решението на ОИК - Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 21.10.2015 в 10:20 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения