Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 694-МИ
Сливен, 04.01.2019

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

           Постъпило е чрез Председателя на Общински съвет-Сливен заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г., по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен. Същата заявява, че подава оставка като общински съветник и на основание чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му на общински съветник.

            Въз основа на така постъпилото заявления ОИК – Сливен извърши преглед на решение № 626 – МИ / 27.10.2015г. на ОИК-Сливен и образуваните списък А и списък Б по чл. 454, ал. 4 от ИК за ПП ГЕРБ, решение № 690 – МИ / 07.07.2016г., при което установи следното от фактическа страна:

            С решение № 690 – МИ / 07.07.2016г. ОИК - Сливен е обявила Силвия Господинова Маринова за избранa за общински съветник от квотата на ПП ГЕРБ. Същата е включена в списък Б за съответната кандидатска листа, класирана под № 16 съобразно броя на получените предпочитания (преференции).

            Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет – Сливен от квотата на ПП ГЕРБ е дванадесет лица. Следващият кандидат съобразно подредбата по преференции за общински съветници от ПП ГЕРБ след приемане на решение № 690-МИ / 07.07.2016г. на ОИК- Сливен е Десислава Лалева Илиева, класирана под № 17 в списък Б.

            Въз основа на така изяснената фактическа обстановка ОИК –Сливен направи следните изводи от правно естество:

            Заявлението е подадено от лице, имащо правен интерес, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява основателна и следва да бъде уважена, поради следните съображения:

            В чл.30, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) законодателят е посочил изчерпателно хипотезите, при които могат да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник. Една от тези възможности е подаването на оставка от общинския съветник чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. Тази правна възможност предопределя задължението на съответната общинска избирателна комисия да прекрати пълномощията на този общински съветник.

            Паралелно с това правомощие при упражняването на тази предвидена правна възможност както ЗМСМА в чл.30, ал.7, така и Изборният кодекс в раздел Х на глава Осемнадесета, са регламентирали действията, които съответната общинска избирателна комисия следва да предприеме за запазване и попълване на състава на вече избрания и функциониращ общински съвет. Съобразно чл. 458, ал.1 от ИК, както и в унисон с чл. 30, ал.7 от ЗМСМА при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник съответната общинска избирателна комисия обявява за съветник следващия в съответната листа кандидат.

               Предвид гореизложеното и на основание чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия -град Сливен

 

Р Е Ш И:

 

              ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник и ЗАЛИЧАВА от листата за общински съветници на ПП ГЕРБ  СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА с ЕГН ............

              ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНА ДЕСИСЛАВА ЛАЛЕВА ИЛИЕВА с ЕГН ............................ като общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

              Да се издаде Удостоверение (Приложение № 89-МИ) на новообявения общински съветник, а на заличения - да се анулира издаденото му такова.

              Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 626 -МИ от 27.10.2015г. на ОИК – Сливен.

              Решението може да бъде оспорено в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 04.01.2019 в 20:07 часа

Свързани решения:

626-МИ/27.10.2015

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения