Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 695-МИ
Сливен, 22.04.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

Със заявление с вх. № 584/ 19.04.2019 г. по описа на ОИК- Сливен Общински съвет Сливен уведомява Комисията, че общинският съветник от листата на КП „БСП лява България“ Станимир Иванов Савов е починал, за което е приложен акт за смърт.

Въз основа на така постъпилото писмо и акт за смърт ОИК – Сливен извърши преглед на решение № 626 – МИ / 27.10.2015 г. на ОИК - Сливен и образуваните списък А и списък Б по чл. 454, ал. 4 от ИК за КП „БСП лява България“ и решение № 691–МИ / 24.04.2017 г., при което установи следното от фактическа страна:

С решение № 691–МИ / 24.04.2017 г. ОИК - Сливен е обявил СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ за избран за общински съветник от квотата на КП „БСП лява България“. Същият е включен в списък Б за съответната кандидатска листа, класирана под № 12 съобразно броя на получените предпочитания (преференции).

Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет – Сливен от квотата на КП БСП лява България е дванадесет лица. Следващият кандидат съобразно подредбата по преференции за общински съветници от КП „БСП лява България“ след приемане на решение № 691-МИ / 24.04.2017г. на ОИК- Сливен е КИРИЛ ИЛИЕВ КИРЯКОВ, класиран под № 14 в списък Б.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка ОИК –Сливен направи следните изводи от правно естество:

В чл.30, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) законодателят е посочил изчерпателно условията, при които се прекратяват предсрочно пълномощията на общински съветник, като т.13 изрично регламентира, че при смърт на общински съветник неговите пълномощия се прекратяват. Председателят на общинския съвет – Сливен своевременно е уведомил ОИК – Сливен. Тази правна възможност предопределя задължението на съответната общинска избирателна комисия да прекрати пълномощията на този общински съветник.

Паралелно с това правомощие при упражняването на тази предвидена правна възможност както ЗМСМА в чл.30, ал.7, така и Изборният кодекс в раздел Х на глава Осемнадесета, са регламентирали действията, които съответната общинска избирателна комисия следва да предприеме за запазване и попълване на състава на вече избрания и функциониращ общински съвет. Съобразно чл. 458, ал.1 от ИК при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник съответната общинска избирателна комисия обявява за съветник следващия в съответната листа кандидат.

Предвид гореизложеното и на основание чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия -град Сливен

 

Р Е Ш И:

  ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на общински съветник и ЗАЛИЧАВА от листата за общински съветници на КП „БСП лява България“ СТАНИМИР ИВАНОВ САВОВ с ЕГН ............

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН КИРИЛ ИЛИЕВ КИРЯКОВ с ЕГН ............................ като общински съветник от листата на КП БСП лява България.

Да се издаде Удостоверение (Приложение № 89-МИ) на новообявения общински съветник, а на заличения - да се анулира издаденото му такова.

Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 626 -МИ от 27.10.2015г. на ОИК – Сливен.

Решението може да бъде оспорено в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 23.04.2019 в 10:39 часа

Свързани решения:

626-МИ/27.10.2015

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения