Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 81-МИ
Сливен, 14.09.2015

ОТНОСНО: Регистрация на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО” за участие в изборите за кметове на кметства в Община Сливен на 25 октомври 2015 г.

     Постъпило е заявление за регистрация -  Приложение № 44 – МИ от партия „СИНЬО ЕДИНСТВО”, с вх. № 91/14.09.2015г. по описа на ОИК-Сливен, подписано от ХРИСТИЯНА ДЕНЧЕВА ДЕНЧЕВА, упълномощена от ХРИСТО ХРИСТОВ ПАНЧУГОВ в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 25/14.09.2015 г. в регистъра на партиите, коалиции, местни коалиции и инициативните комитети на ОИК-Сливен за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за изборите на кмет на кметство в следните кметства:

1.гр.Кермен

2.с.Самуилово

3.с.Крушаре

4.с.Ковачите

5.с.Желю войвода

6с.Калояново

7.с.Злати войвода

8.с.Гавраилово

9.с.Чинтулово

10.с.Николаево

     Към заявлението са приложени:

 1. Копие от удостоверение № 69/09.09.2015г. за регистрация в ЦИК от което видно, че е регистрирана партия „СИНЬО ЕДИНСТВО” и наименованието за отпечатване в бюлетината е: СИНЬО ЕДИНСТВО ,както и Решение № 2045 - МИ/09.09.2015 г. на ЦИК- заверено копие;
 2. Пълномощни – 1 брой за лицето, упълномощено да представлява партията пред ОИК;

     Налице са изискванията на чл. 147 от ИК и Решение № 1550 – МИ /27.08.2015 г. на ЦИК за  регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия партия „СИНЬО ЕДИНСТВО” за участие в изборите за кметове на кметства в Община Сливен на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12,  във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс и решение № 1550 – МИ /27.08.2015 г. на  ЦИК, Общинската избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

 РЕГИСТРИРА партия СИНЬО ЕДИНСТВО за участие в изборите за кметове на кметства на община Сливен  на 25 октомври 2015 г. за следните кметства:

 

 1. гр.Кермен
 2. с.Самуилово
 3. с.Крушаре
 4. с.Ковачите
 5. с.Желю войвода
 6. 6с.Калояново
 7. с.Злати войвода
 8. с.Гавраилово
 9. с.Чинтулово
 10. с.Николаево

 Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:СИНЬО ЕДИНСТВО

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявлението му

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 15.09.2015 в 08:56 часа

Календар

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения