Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 62-МИ
Сливен, 17.09.2023

ОТНОСНО: Определяне реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия – Сливен при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 22, т. 23, чл. 88, чл. 200 и чл. 201 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Сливен

РЕШИ:

І. ОПРЕДЕЛЯ условията и реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, постъпили в  Общинската избирателна комисия (ОИК).

 1. При постъпване на жалба срещу решение на ОИК, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.
 2. Общинската избирателна комисия отбелязва жалбата и в електронния регистър.
 3. Постъпилите в ОИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат незабавно във входящия регистър на комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването им.
 4. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя.
 5. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.
 6. Регистрираните документи се предават на председателя на ОИК, който с резолюция ги разпределя на член на ОИК за доклад на заседание на комисията.

ІІ. ПРИЕМА процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

 1. Членът на ОИК, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва да обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването им.
 2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.
 3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.
 4. Когато членът на ОИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите, членът на ОИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.
 5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.
 6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. ІІ., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.
 7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.
 8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.
 9. Начинът на взимане и обявяване на решенията на ОИК се определя с решение на ЦИК.
 10. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от ОИК ред.
 11. След изтичане срока на пълномощията на ОИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.
 12. В ОИК се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на РИК.

III. ПРИЕМА процедура по оспорване решенията на ОИК

 1. При постъпване на жалба срещу решение на ОИК, същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на Комисията, като се отбелязват датата и часът на постъпването й. Входящият номер на жалбата в регистъра, датата и часът на постъпването й се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя. Общинската избирателна комисия отбелязва жалбата и в електронния регистър.
 2. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – [email protected] или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

             Към жалбата се прилагат:

- Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на ОИК.

- Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на ОИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на ОИК, както и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията. Копие  на разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.

- Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на ОИК, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за“ и колко „против“, както и ако има особено мнение. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на ОИК. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.

- Пълномощното на лицето, когато жалбата се подава чрез пълномощник.

- Приложените към жалбата документи.

- Други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от ОИК при вземане на решението.

- Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.

Общинската избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа във връзка с комплектуването на жалбите срещу решенията на ОИК.

            Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 17.09.2023 в 16:51 часа

Календар

Решения

 • № 124-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.СКОБЕЛЕВО, община Сливен от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 123-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в избори за общински съветници в община Сливен на 29 октомври 2023 г.

 • № 122-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство С.МЛАДОВО, община Сливен от местна коалиция „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

всички решения