05.10.2019

Бюлетини за избор на 27.10.2019 на кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

На основание т.7, изречение второ от Решение № 993-МИ/07.09.2019 на ЦИК и писмо на ЦИК МИ-15-697/05.10.2019 год/наш.вх.179/06.10.2019 публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

 

Вид бюлетина Населено място СКАНИРАНИ БЮЛЕТИНИ
1 общински съветници СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
2 кмет на община СЛИВЕН КМЕТ НА ОБЩИНА
3 кмет на кметство БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ
4 кмет на кметство БЯЛА БЯЛА
5 кмет на кметство ГАВРАИЛОВО ГАВРАИЛОВО
6 кмет на кметство ГЕРГЕВЕЦ ГЕРГЕВЕЦ
7 кмет на кметство ГЛУФИШЕВО ГЛУФИШЕВО
8 кмет на кметство ГЛУШНИК ГЛУШНИК
9 кмет на кметство ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО
10 кмет на кметство ГРАДСКО ГРАДСКО
11 кмет на кметство ДРАГОДАНОВО ДРАГОДАНОВО
12 кмет на кметство ЖЕЛЮ ВОЙВОДА ЖЕЛЮ ВОЙВОДА
13 кмет на кметство ЗЛАТИ ВОЙВОДА ЗЛАТИ ВОЙВОДА
14 кмет на кметство КАЛОЯНОВО КАЛОЯНОВО
15 кмет на кметство КАМЕН КАМЕН
16 кмет на кметство КЕРМЕН КЕРМЕН
17 кмет на кметство КОВАЧИТЕ КОВАЧИТЕ
18 кмет на кметство КРУШАРЕ КРУШАРЕ
19 кмет на кметство МЕЧКАРЕВО МЕЧКАРЕВО
20 кмет на кметство МЛАДОВО МЛАДОВО
21 кмет на кметство НОВАЧЕВО НОВАЧЕВО
22 кмет на кметство САМУИЛОВО САМУИЛОВО
23 кмет на кметство СЕЛИМИНОВО СЕЛИМИНОВО
24 кмет на кметство СОТИРЯ СОТИРЯ
25 кмет на кметство СТАРА РЕКА СТАРА РЕКА
26 кмет на кметство ТОПОЛЧАНЕ ТОПОЛЧАНЕ
27 кмет на кметство ТРАПОКЛОВО ТРАПОКЛОВО
28 кмет на кметство ЧИНТУЛОВО ЧИНТУЛОВО
29 кмет на кметство ЧОКОБА ЧОКОБА
      ВСИЧКИ БЮЛЕТИНИ.zip
05.10.2019

В помощ на изборните щабове

ЗАСТЪПНИЦИ
1.Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
2.Общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район- за Община Сливен към 05.10.2019- 181.
3.Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа
5.Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "б" от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите.

Документи за регистрация на застъпници
Застъпниците се регистрират до изборния ден въз основа на заявление/Приложение № 73 МИ от изборни книжа/, подписано от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.
Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.
Към заявлението се прилагат:
1.Списък, подписан от лицата, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници, и
2.Декларация от лицата/Приложение № 75 МИ от изборни книжа/, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3 от ИК.
3.Към документите се прилага СПИСЪК на застъпниците на електронен носител, който съдържа: Пореден номер, Три имена и ЕГН.
4.След проверка по Националната система, че лицето отговаря на изискванията, Общинска избирателна комисия издава удостоверения на застъпника, които удостоверения, надлежно подписани и подпечатани с печата на ОИК се предоставят на партийните щабове.
5.В деня на изборите 27.10.2019 застъпникът носи бадж по образец на ЦИК. Застъпник без отличителен знак се отстранява от СИК.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
1.В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.
Общият брой на представителите на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район- за Община Сливен към 05.10.2019- 181 представители.
2.Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.
Този списък се изготвя и представя в ОИК2020 и на електронен носител по приложения образец ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Списъкът се подписва и предава до изборния ден на общинската избирателна комисия- Сливен от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.
3.ОИК 2020 публикува списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.
4.Представителят на партия, коалиция и инициативен комитет се легитимира пред Председателя на СИК с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощено от него лице.
5.Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур при избори за кмет, може да се легитимират и с пълномощното, издадено за първия избор, съответно първия тур. Между двата избора, съответно тура партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в тях, може да упълномощят и нови представители при спазване на т.1, втори абзац.
6.В деня на изборите 27.10.2019 представителят носи бадж по образец на ЦИК. Представител без отличителен знак се отстранява от СИК.

Приложените образци на таблици за попълване на застъпници и представители са защитени от промяна. В тях може да се попълват данни само в полетата оцветени в светложълто.
В таблиците са въведени проверки: за грешно ЕГН/оцветява се в червено/, за дублирани ЕГН /оцветява се в жълто/
Краен срок за подаване на документи за ЗАСТЪПНИЦИ и ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 17:00 на 26.10.2019

ОБЩИ изисквания към застъпници и представители:
1.Лице, регистрирано като застъпник или представител, не може да бъде член на СИК, кандидат за общински съветник, кандидат за кмет на кметство, наблюдател или анкетьор.
2.Застъпниците и представителите могат да изпълняват задълженията си в повече от една секция.
3.На баджа не се пише лицето на коя партия е застъпник или представител.
4.Баджът е с размери: 90мм х 55мм

З   А  С  Т  Ъ  П  Н  И  К П Р Е Д С Т А В И Т Е Л
НА ПАРТИЯ
или НА КОАЛИЦИЯ
или НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ

 

03.10.2019

Предстоящо обучение на членовете на СИК към Общинска избирателна комисия Сливен

ОИК 2020 уведомява всички членове на Секционни избирателни комисии /СИК/, че обучението във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год. ще се проведе както следва:

 

1.За секции от № 1 до № 126 вкл- на 21.10.2019 /понеделник/ от 13:00 в зала "Сливен"

2.За секции от № 127 до № 182- на 22.10.2019 / вторник/ от 09:00 в зала "Сливен"

 

Председател на ОИК 2020

Росица Тодорова

25.09.2019

По изпълнение на Закона за защита на личните данни

На основание писмо на ЦИК № МИ-15-326/18.09.2019, наш вх. 145/25.09.2019 публикуваме Указания до всички ОИК в страната за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019.

УКАЗАНИЯ

 

24.09.2019

Съобщение

На 26.09.2019 год. от 11:00 говорителят на ОИК 2020 Сливен г-жа Стелли Стефанова организира пресконференция в залата на Областна администрация Сливен, партер, където се помещава Общинска избирателна комисия Сливен.

Присъстващите ще бъдат запознати с напредъка в Изборния процес към дата 25.09.2019 год.

Поканени са представителите на всички заинтересовани медии.

Председател: Росица Тодорова

23.09.2019

Съобщение

Действащите кметове, кандидати за нов мандат, ще трябва да излязат в отпуск, след като получат регистрация от Общинската избирателна комисия до полагането на клетва от новоизбрания кмет. ЦИК регламентира отпуските на кандидатите за общински съветници и за кметове.

Регистрацията на листите за общински съветници и на кандидатите за кметове в общинските комисии приключва на 24 септември вечерта. На следващия ден кметовете, които се кандидатират за кмет, отново трябва да излязат в отпуск, независимо дали платен или неплатен, като със заповед посочат свой заместник.

Кандидатите за общински съветници, ако са на общинска или на държавна служба, или действащи съветници в момента, ще излизат в отпуск само в рамките на предизборната кампания и то за дните, в които участват в предизборни прояви.

Говорителят на ЦИК Таня Цанева допълни:

„А кметовете, действащи кметове, които се кандидатират за общински съветници, те ще излизат в отпуск само когато са ангажирани с провеждане на предизборната кампания“.

Депутатите, кандидати за кметове или общински съветници, не излизат в отпуск.

На 25 септември в ЦИК ще бъде изтеглен жребият с номерата на регистрираните партии и коалиции. След тях в местните бюлетини ще се добавят по реда на регистрацията в общинските комисии и местните коалиции и независимите кандидати.

18.09.2019

В помощ на регистрираните Партии, КП, МК и ИК

Заедно с изискуемите документи и за коректно подаване на данните на кандидатските листи, моля ползвайте приложените таблици:

-кандидати за общински съветници- Таблица ОБЩ.СЪВЕТНИЦИ

-кандидати за кмет на община/кметове на кметства- Таблица КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

За ползване на вложените формули, не трябва да се добавят доп. колони или изтриват колони от таблиците.

При грешка в ЕГН- клетката се оцветява в червено

При дублирано ЕГН- дублираните ЕГН се оцветяват в жълто

При копиране на данни от други таблици- ползвайте "специално поставяне"

Попълнените таблици се записват на електронен носител /оптичен диск или флаш- памет/ който се предоставя на ОИК 2020 и остава за архив.

Предоставените данни се въвеждат в централизирана система за проверка допустимостта на кандидатите.

Кандидатски листи се приемат до 17:00 на 24.09.2019 /вторник/, след който час приемането на документи се преустановява.

16.09.2019

На 17.09.2019/ вторник/ започва регистрацията на кандидатските листи

Общинска избирателна комисия 2020 Сливен уведомява всички регистрирани в ОИК 2020 Сливен партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети, че регистрацията на кандидатските листи за кмет на община Сливен, кметове на кметства и общински съветници започва на 17.09.2019 от 09:00 и ще продължи до 24.09.2019 до 17:00 часа в сградата където се помещава ОИК 2020, находяща се в Сливен, ул. Димитър Добрович 3, партер.

Работното време на комисията в този период е всеки ден от 09:00 до 17:00 часа, вкл. събота и неделя.

Председател- Росица Тодорова

16.09.2019

Пресконференция

На 18.09.2019 год. от 11:00 говорителят на ОИК 2020 Сливен г-жа Стелли Стефанова организира пресконференция в залата на Областна администрация Сливен, партер, където се помещава Общинска избирателна комисия Сливен.

Присъстващите ще бъдат запознати с напредъка в Изборния процес към дата 16.09.2019 год.

Поканени са представителите на всички заинтересовани медии.

Председател: Росица Тодорова

12.09.2019

Съобщение

На 13.09.2019 год. от 12:00 е насрочено е заседание на ОИК 2020, което ще се проведе в зала на Областна администрация- Сливен, партер.

Присъствието на всички членове е задължително.

11.09.2019

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ОИК 2020 СЛИВЕН УВЕДОМЯВА, че приемът на документи за регистрация на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. се извършва в сградата на Областна администрация – Сливен, находяща се на ул.”Д.Добрович” № 3, всеки ден от 9,00 ч. до 17.00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите и инициативните комитети е 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

04.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия 2020 на община Сливен, област Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че мястото  и часовете за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 oктомври 2019 г. са:
от 09.00 ч. до 17.00 ч., от понеделник до петък и
от 10.00 ч. до 14.00 ч. в почивни дни

Общинска избирателна комисия 2020 се намира в административна сграда на Областна администрация – Сливен, ул.”Д.Добрович” № 3, партер.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. и Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисии.

02.09.2019

Първо заседание на ОИК 2020 Сливен

На 04.09.2019 от 09:00 в зала на Областна администрация Сливен, партер, ще се проведе първо заседание на ОИК 2020, което е в съответствие и с решение 932-МИ/30.08.2019 год. на ЦИК.

Присъствието на всички членове на ОИК е задължително.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 221-МИ / 12.10.2019

    относно: Промяна в състава на СИК в Община Сливен по предложение на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 220-МИ / 12.10.2019

    относно: Одобряване на предпечатни образци на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в общината при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 219-МИ / 12.10.2019

    относно: Поправка на техническа грешка

всички решения