Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 198-МИ
Сливен, 30.09.2019

ОТНОСНО: Заличаване на регистрирани кандидати за избиране на общински съветници в община Сливен от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 156/27.09.2019 г. по описа на ОИК-Сливен, от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), подписано от Георги Станчев, надлежно упълномощен от представляващия партията Румен Петков, с което се иска заличаване на извършената с решение № 167-МИ/24.09.2019 г. на ОИК - Сливен регистрация на следните кандидати - Христо Николов Ангелов, Веса Димитрова Георгиева и Веселина Димитрова Монева, регистрирани съответно  под № 3, № 26 и № 24 в листата на партията. За едно от освободените места е предложен друг кандидат, като с допълнително заявление с вх.№ 161/ 28.09.2019г. по описа на ОИК, е заявена нова подредба на кандидатската листа.

 Към заявлението са приложени и собственоръчно подписани заявления от горепосочените лица, с които същите декларират желанието си да бъдат заличени от кандидатската листа. Приложено е и заявление-декларация по образец от предложения за заместване нов кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 65-МИ от изборните книжа.

След проверка на постъпилата документация ОИК – Сливен установи, че заявлението е подадено от лице, притежаващо нужната легитимация, придружено с необходимите документи, но същото се явява недопустимо в частта, с която се иска предложения нов кандидат да замести едно от освободените места и неоснователно в частта, с която е заявено ново подреждане на кандидатската листа за избиране на общинските съветници от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), поради което не следва да бъде уважено в тази част. В останалата  част, с която се иска заличаване на посочените лица, искането е основателно  и следва да бъде уважено. Мотивите за изложеното се основават на следното:

 Съгласно чл.417, ал. 5, изр. Второ от Изборния кодекс, когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден. В т.34, раздел VІІ на решение № 943-МИ/ 02.09.2019г. на ЦИК е преповторена законовата разпоредба, като ЦИК в качеството си на орган, който осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии изрично е посочил датата, до която съответната партията или коалицията може да предложи друг кандидат, а именно - 26.09.2019 г.

Предвид така визирания срок искането, направено с депозираното от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) заявление- единият от отказалите се кандидати да бъде заместен от друг новопредложен такъв, се явява недопустимо, като подадено след преклузивния за това срок.

В частта, с която се предлага нова подредба на кандидатската листа,  искането е неоснователно, поради противоречие с изискванията на чл. 417, ал. 6 от ИК. Съгласно същата разпоредба в случаите по чл.417, ал. 5 от ИК останалите кандидати се преподреждат с едно място напред. Тъй като със заявление вх.№ 161/ 28.09.2019г. е предложена нова подредба на листата на кандидатите за избиране на общински съветници в община Сливен от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., а не е заявено преподреждане на останалите кандидати с едно място напред, то и същото не следва да бъде уважено. ОИК- Сливен в изпълнение на императивната норма на чл.417, ал.6 от ИК служебно следва да преподреди останалите кандидати с едно място напред.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.15 във връзка с чл.417, ал.5 от ИК, решение № 943-МИ/ 02.09.2019 на ЦИК и  решение № 167-МИ/24.09.2019 г.  ОИК – Сливен:

 

 

РЕШИ :

 

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на ХРИСТО НИКОЛОВ АНГЕЛОВ, ВЕСА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА И ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА МОНЕВА от кандидатска листа за общински съветници в община Сливен на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането единият от отказалите се кандидати да бъде заместен от друг новопредложен такъв като НЕДОПУСТИМО.
 4. ОТХВЪРЛЯ направеното със заявление с вх. № 161/28.09.2019г. по описа на ОИК – Сливен ново предложение за кандидатска листа на кандидатите, предложени за избиране за общински съветници в община Сливен от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като НЕОСНОВАТЕЛНО.
 5. ИЗМЕНЯ абзац втори от диапозитива на Решение № 167-МИ/24.09.2019 г. на ОИК – Сливен както следва:

 „ОБЯВЯВА кандидатската листа на Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за общински съветници в община Сливен, както следва:

 

1

Иван Славов Иванов

ЕГН……………………

2

Георги Станчев Атанасов

ЕГН……………………

3

Христо Панайотов Григоров

ЕГН……………………

4

Красимир Иванов Александров

ЕГН……………………

5

Юлия Николова Минчева - Папазова

ЕГН……………………

6

Ирина Тонева Досева

ЕГН……………………

7

Любомира Динева Динева - Тачева

ЕГН……………………

8

Пламен Николов Славов

ЕГН……………………

9

Петко Георгиев Цанков

ЕГН……………………

10

Петър Горанов Петров

ЕГН……………………

11

Петко Иванов Сандански

ЕГН……………………

12

Стоян Атанасов Демирев

ЕГН……………………

13

Георги Пеев Сотиров

ЕГН……………………

14

Красимир Иванов Кръстев

ЕГН……………………

15

Иван Стоилов Иванов

ЕГН……………………

16

Ирена Божидарова Мирчева

ЕГН……………………

17

Панайот Костадинов Папалезов

ЕГН……………………

18

Пенка Райкова Георгиева

ЕГН……………………

19

Йордан Янков Куртев

ЕГН……………………

20

Ганка Колева Тодорова

ЕГН……………………

21

Билял Мехмедов Билялов

ЕГН……………………

22

Пламен Стоянов Стоянов

ЕГН……………………

23

Радостина Динева Стоянова

ЕГН……………………

Настоящото решение е неразделна част от  Решение № 167-МИ/24.09.2019 г. на ОИК- Сливен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.09.2019 в 13:26 часа

Календар

Решения

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 365-МИ / 06.11.2019

  относно: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

всички решения