Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 199-МИ
Сливен, 30.09.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с образец на бюлетината за всеки вид избор и одобряване на тиража на бюлетините при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

С решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК в т.5 е указано, че незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини по видове, но не по-късно от 28.09.2019г., удължен с писмо изх..№ МИ-15-473/1 от 27.09.2019г.на ЦИК с вх.№ 160/28.09.2019г. по описа на ОИК-Сливен, до 30.09.2019г., съответния ОИК провежда заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор, като всеки отделен образец се разпечатва и върху него се подписват всички присъстващи членове на ОИК и изписват трите си имена саморъчно. Задължително следва да бъдат отбелязани датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

Съгласно т.6 от решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК едновременно с одобряване на предпечатните образци на бюлетините за съответната община ОИК следва да одобри и тиража на бюлетините, както и образците на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии в общината.

В изпълнение на така вмененото задължение и съобразно така определения срок, а именно – получен графичен файл с образец на бюлетината за всеки вид избор на 30.09.2019г.,  и на основание чл. 85, ал.4 във вр. с чл.87, ал.1, т.1 и т.9 от ИК ОИК – Сливен

 

Р  Е  Ш  И

 

 1. ОДОБРЯВА графичен файл с образец на бюлетината за всеки вид избор, като всеки отделен образец се разпечатва и върху него се отбелязват датата и часът на одобряването му и се подписват всички присъстващи членове на ОИК посредством саморъчно изписване на трите си имена.
 2. ОДОБРЯВА тираж на бюлетината при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., по вид избори и брой бюлетини както следва:

2.1. За избори за кмет на община:   120 000 (сто и двадесет хиляди)

2.2. За избори за общински съветници: 120 000 (сто и двадесет хиляди)

2.3. За избори за кмет на кметство:   

с. Сотиря  

1700 (хиляда и седемстотин)

с. Стара река

400 (четиристотин)

с. Градско  

600 (шестстотин)

с. Новачево

800 (осемстотин)

с. Бяла

1000 (хиляда)

с. Чинтулово

1100 (хиляда и сто)

с. Гавраилово        

1000 (хиляда)

с. Селиминово

1300 (хиляда и триста)

с. Злати войвода

900 (деветстотин)

с. Ковачите        

700 (седемстотин)

с. Мечкарево

500 (петстотин)

с. Младово

600 (шестстотин)

гр. Кермен

1600 (хиляда и шестстотин)

с. Чокоба

500 (петстотин)

с. Глуфишево

500 (петстотин)

с. Самуилово

1800 (хиляда и осемстотин)

с. Гергевец

700 (седемстотин)

с. Крушаре

1700 (хиляда и седемстотин)

с. Камен

1000 (хиляда)

с. Желю войвода

2000 (две хиляди)

с. Тополчане

2400 (две хиляди и четиристотин)

с. Калояново

600 (шестстотин)

с. Глушник

300 (триста)

с. Блатец

700 (седемстотин)

с. Драгоданово

600 (шестстотин)

с. Трапоклово

300 (триста)

с. Горно Александрово

500 (петстотин)

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК чрез ОИК - Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 30.09.2019 в 13:26 часа

Календар

Решения

 • № 367-МИ / 13.12.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 365-МИ / 06.11.2019

  относно: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

всички решения