Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 204-МИ
Сливен, 01.10.2019

ОТНОСНО: Заличаване на регистриран кандидат за избиране общински съветник в община Сливен от коалиция от партии “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В ОИК- Сливен е постъпило писмо с изх.№ МИ-15-599/01.10.2019 г. по описа на ЦИК, с което ЦИК уведомява, че е получен резултата от извършената проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ в изпълнение на решение № 966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК, изменено с решение № 1099-МИ/13.09.2019г. Към писмото е приложен списък на кандидатите, регистрирани с решения на ОИК- Сливен, за които е установено, че не отговарят на условията по т.1 от решение № 966-МИ/ 05.09.2019г. на ЦИК.

С писмото е указано, че в срок до 18.00 ч. на 01.10.2019г. следва да бъдат заличени регистрациите на посочените в списъка лица.

След преглед на така постъпилото писмо от ЦИК с приложения към него списък, ОИК – Сливен установи, че кандидатът  Злати Живков Петков, издигнат от  коалиция от партии “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за общински съветник при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е без настоящ адрес в РБългария.

Съгласно чл.397, ал.1 от ИК право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Според разпоредбата на §1., т.5 от ДР на ИК  "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 397 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.“

Злати Живков Петков е регистрирана като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на  коалиция от партии “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ с решение № 141-МИ/ 24.09.2019г. на ОИК Сливен под № 32.

Предвид установеното несъответствие с изискванията на закона, а именно, че лицето Злати Живков Петков няма настоящ адрес на територията на РБългария, то следва регистрацията му като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на  коалиция от партии “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ да бъде заличена.

Съобразно дадените писмени указания от ЦИК с нейно писмо изх.№ МИ-15-599/01.10.2019г. позицията на заличения кандидат следва да остане празна без преподреждане на другите кандидати в листата, а при отпечатване на списъка на кандидатите за общински съветници по кандидатски листи за информационното табло на мястото на заличения кандидат се отпечатва „заличен“.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.15 от ИК в изпълнение на решение  № 966-МИ от 05.09.2019г. на ЦИК, изменено с решение № 1099-МИ/ 13.09.2019г.  и писмо с изх.№ МИ-15-599/01.10.219г. по описа на ЦИК,  ОИК – Сливен:

 

РЕШИ :

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на ЗЛАТИ ЖИВКОВ ПЕТКОВ от кандидатска листа за общински съветници в община Сливен на  коалиция от партии “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

АНУЛИРА издаденото му удостоверение.

ИЗМЕНЯ  Решение № 141-МИ/24.09.2019 г. на ОИК-Сливен, като в частта:

  „ОБЯВЯВА кандидатската листа на коалиция от партии “БСП  ЗА БЪЛГАРИЯ“ за общински съветници в община Сливен, както следва:“

 

текстът:

32.

Злати Живков Петков  

ЕГН……………………

 

се ЗАЛИЧАВА  и вместо него се изписва

32.

ЗАЛИЧЕН

 

 

Настоящото решение е неразделна част от  Решение № 141-МИ/24.09.2019 г. на ОИК –Сливен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.10.2019 в 17:14 часа

Свързани решения:

141-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

  • № 367-МИ / 13.12.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

  • № 366-МИ / 14.11.2019

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 365-МИ / 06.11.2019

    относно: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

всички решения