Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 364-МИ
Сливен, 05.11.2019

ОТНОСНО: Заявление от Стефан Николов Радев с вх.419 /04.11.2019 г. от листата на ПП ГЕРБ.

Постъпило е заявление от Стефан Николов Радев с вх.419/04.11.2019 г. по описа на ОИК-Сливен за освобождаването му като общински съветник, избрана от листата на ПП ГЕРБ, с което заявява, че не желае да встъпи в правомощията на общински съветник.

            Въз основа на така постъпилото заявление ОИК – Сливен извърши преглед на решение № 301– МИ /28.10.2019 г. на ОИК-Сливен и образуваните списък А и списък Б по чл. 454, ал. 4 от ИК за  ПП ГЕРБ, при което установи следното от фактическа страна:

            С решение № 301 – МИ / 28.10.2019 г. ОИК-Сливен е обявила Стефан Николов Радев за избран за общински съветник от квотата на ПП ГЕРБ. Същият е класиран под № 1 съобразно броя на получените предпочитания (преференции), включени в списък А за съответната кандидатска листа. Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет –Сливен от квотата на ПП ГЕРБ, е седемнадесет лица. Следващият кандидат съобразно подредбата по преференции и получила най-много гласове след последния кандидат, обявен за общински съветник от ПП”ГЕРБ” – Христо Николов Христов. Следващият кандидат, вписан под № 18 в списък Б за ПП ГЕРБ, е Христо Николов Христов.

            Въз основа на така изяснената фактическа обстановка ОИК –Сливен направи следните изводи от правно естество:

            Молбата е подадено от лице, имащо правен интерес, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява основателна и следва да бъде уважена, поради следните съображения:

            При депозиран отказ от вече обявен за избран общински съветник Изборният кодекс при регламентиране на реда за определяне на избраните кандидати за общински съветници според получените валидни предпочитания (преференции) е предвидил възможността за обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат ( арг.чл.458, ал.1 от ИК). Законодателят е предвидил възможността за своевременно попълване на състава на съответния общински съвет до регламентирания брой мандати за Общински съвет – Сливен.

            Предвид гореизложеното и на основание чл.453 и чл.454, ал.6 във вр. с чл.458, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия – град Сливен

 

Р Е Ш И:

 

            ЗАЛИЧАВА СТЕФАН НИКОЛОВ РАДЕВ като общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

            ОБЯВЯВА ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.  

            Да се издаде Удостоверение (Приложение № 98-МИ) на новообявения общински съветник, а на заличения - да се анулира издаденото му  такова.

            Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 301 -МИ от 27.10.2019 г. на ОИК – Сливен.

            Решението може да бъде оспорено в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 05.11.2019 в 16:03 часа

Свързани решения:

366-МИ/14.11.2019

367-МИ/13.12.2019

368-МИ/01.09.2020

370-МИ/17.05.2022

371-МИ/25.05.2022

372-МИ/01.06.2022

Календар

Решения

  • № 376-МИ / 03.05.2023

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Наташа Петкова Пощова, обявена за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

  • № 375-МИ / 14.10.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Деян Цанков Дечев, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България.

  • № 374-МИ / 25.08.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Васил Добрев Петров, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

всички решения