Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 371-МИ
Сливен, 25.05.2022

ОТНОСНО: Уведомление за предсрочно прекратяване на пълномощията на Христо Николов Христов, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ

            Постъпило е от Председателя на Общински съвет-Сливен уведомление с вх. № 469/23.05.2022 г., по описа на ОИК- Сливен, с което Комисията бива уведомена за настъпилата на 20.05.2022г. смърт на Христо Николов Христов, общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 301-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Сливен.

            Въз основа на така постъпилото заявление ОИК – Сливен извърши преглед на решение № 301– МИ /28.10.2019 г. на ОИК-Сливен и образуваните списък „А“ и списък „Б“ по чл. 454, ал. 4 от ИК за  ПП ГЕРБ, както и на решения № 364 -МИ от 05.11.2019 г., № 366 -МИ от 14.11.2019 г., № 367 -МИ от 13.12.2019г., № 368-МИ / 01.09.2020 г. и № 370-МИ / 17.05.2022г. на ОИК – Сливен, при което установи следното от фактическа страна:

            С решение № 301 – МИ / 28.10.2019 г. ОИК-Сливен е обявила Христо Николов Христов за избран общински съветник от квотата на ПП ГЕРБ. Същият е регистриран и класиран под № 18 в списък „Б“ за съответната кандидатска листа, съгласно решение № 301-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Сливен. Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет –Сливен от квотата на ПП ГЕРБ, е седемнадесет лица. Следващият кандидат съобразно подредбата и класирането по преференции след последния обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ е Тодор Йорданов Начев, вписана под № 21 в списък „Б“ за ПП ГЕРБ.

            Обстоятелството за настъпилата смърт е установена служебно от общинската администрация, като към уведомлението са приложени необходимите за това доказателства. Своевременно е уведомена ОИК-Сливен.

           Законодателят е предвидил възможността за своевременно попълване на състава на съответния общински съвет до регламентирания брой мандати за Общински съвет – Сливен. В чл.30, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) законодателят е посочил изчерпателно хипотезите, при които могат да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник. Една от тези възможности е при настъпването на смърт на избрания общински съветник. Тази правна възможност предопределя задължението на съответната общинска избирателна комисия да прекрати пълномощията на този общински съветник и да обявява за избран за общински съветник следващия в листата  на политическата сила кандидат.

            Предвид гореизложеното и на основание чл.453 и чл.454, ал.6 във вр. с чл.458, ал.1 от ИК и чл.30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – град Сливен

 

Р Е Ш И:

 

          ЗАЛИЧАВА  ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ като общински съветник от листата на  ПП ГЕРБ.

          Обявява ТОДОР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

         Да се издаде Удостоверение (Приложение № 98-МИ) на новообявения общински съветник, а на заличения - да се анулира издаденото му  такова.

         

            Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 301-МИ от 28.10.2019 г., решение № 364 -МИ от 05.11.2019 г., решение № 366 -МИ от 14.11.2019 г., решение № 367 -МИ от 13.12.2019г., решение № 368-МИ / 01.09.2020г. и решение № 370-МИ / 17.05.2022г. на ОИК – Сливен.

 

          Решението може да бъде оспорено в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 26.05.2022 в 08:53 часа

Свързани решения:

301-МИ/28.10.2019

364-МИ/05.11.2019

366-МИ/14.11.2019

367-МИ/13.12.2019

368-МИ/01.09.2020

370-МИ/17.05.2022

372-МИ/01.06.2022

Календар

Решения

  • № 376-МИ / 03.05.2023

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Наташа Петкова Пощова, обявена за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

  • № 375-МИ / 14.10.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Деян Цанков Дечев, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България.

  • № 374-МИ / 25.08.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Васил Добрев Петров, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

всички решения