Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 367-МИ
Сливен, 13.12.2019

ОТНОСНО: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Лечков Янков, обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

           Постъпило е заявление от Йордан Лечков Янков - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА по силата на Решение № 301-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Сливен чрез Председателя на Общински съвет-Сливен до ОИК - Слинен с вх. № 442/12.12.2019 г., по описа на ОИК- Сливен. Същият заявява, че на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване пълномощията му на общински съветник.

            Въз основа на така постъпилото заявление ОИК – Сливен извърши преглед на решение № 301– МИ /28.10.2019 г. на ОИК-Сливен и образуваните списък А и списък Б по чл. 454, ал. 4 от ИК за  ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА, както и на решения № 364 -МИ от 05.11.2019 г. и № 366 -МИ от 14.11.2019 г.на ОИК – Сливен., при което установи следното от фактическа страна:

            С решение № 301 – МИ / 28.10.2019 г. ОИК-Сливен е обявила Йордан Лечков Янков за избран общински съветник от квотата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА. Същият е регистриран и класиран под № 1, включен в списък А за съответната кандидатска листа. Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет –Сливен от квотата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА е две лица. Следващият кандидат съобразно подредбата и класирането по  преференции след последния обявен за избран общински съветник от ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА е МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА, вписана под № 3 в списък А за ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

Решения № 364 -МИ от 05.11.2019 г. и № 366 -МИ от 14.11.2019 г.на ОИК – Сливен не касаят промени в листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

            Въз основа на така изяснената фактическа обстановка ОИК –Сливен направи следните изводи от правно естество:

            Молбата е подадено от лице, имащо правен интерес, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява основателна и следва да бъде уважена, поради следните съображения:

            При депозиран отказ от вече обявен за избран общински съветник Изборният кодекс при регламентиране на реда за определяне на избраните кандидати за общински съветници според получените валидни предпочитания (преференции) е предвидил възможността за обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат (арг.чл.458, ал.1 от ИК). Законодателят е предвидил възможността за своевременно попълване на състава на съответния общински съвет до регламентирания брой мандати за Общински съвет – Сливен.

В чл.30, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) законодателят е посочил изчерпателно хипотезите, при които могат да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник. Една от тези възможности е подаването на оставка от общинския съветник чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. Тази правна възможност предопределя задължението на съответната общинска избирателна комисия да прекрати пълномощията на този общински съветник.

            Предвид гореизложеното и на основание чл.453 и чл.454, ал.6 във вр. с чл.458, ал.1 от ИК и  и чл.30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – град Сливен

 

Р Е Ш И:

          ЗАЛИЧАВА ЙОРДАН ЛЕЧКОВ ЯНКОВ като общински съветник от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

          ОБЯВЯВА МАРИЯ МИТЕВА ГРИГОРОВА за общински съветник от листата на ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.  

          Да се издаде Удостоверение (Приложение № 98-МИ) на новообявения общински съветник, а на заличения - да се анулира издаденото му  такова.

          Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 301-МИ от 28.10.2019 г., решение № 364 -МИ от 05.11.2019 г. и решение № 366 -МИ от 14.11.2019 г.на ОИК – Сливен.


          Решението може да бъде оспорено в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 16.12.2019 в 08:44 часа

Свързани решения:

301-МИ/28.10.2019

364-МИ/05.11.2019

366-МИ/14.11.2019

368-МИ/01.09.2020

370-МИ/17.05.2022

371-МИ/25.05.2022

372-МИ/01.06.2022

Календар

Решения

  • № 376-МИ / 03.05.2023

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Наташа Петкова Пощова, обявена за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

  • № 375-МИ / 14.10.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Деян Цанков Дечев, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България.

  • № 374-МИ / 25.08.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Васил Добрев Петров, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

всички решения