Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 370-МИ
Сливен, 17.05.2022

ОТНОСНО: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Румен Иванов Бозуков, обявена за избран общински съветник от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“) и обявяване на следващ кандидат от листата на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“)

 

         Постъпило е чрез Председателя на Общински съвет-Сливен заявление с вх. № 467/16.05.2022 г., по описа на ОИК- Сливен от Румен Иванов Бозуков, общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“) по силата на Решение № 301-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Сливен. Същият заявява, че на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване пълномощията му на общински съветник.

          Въз основа на така постъпилото заявление ОИК – Сливен извърши преглед на решение № 301– МИ /28.10.2019 г. на ОИК-Сливен и образуваните списък „А“ и списък „Б“ по чл. 454, ал. 4 от ИК за  Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“), както и на решения № 364 -МИ от 05.11.2019 г., № 366 -МИ от 14.11.2019 г., № 367 -МИ от 13.12.2019г. и № 368-МИ / 01.09.2020 г.на ОИК – Сливен, при което установи следното от фактическа страна:

           С решение № 301 – МИ / 28.10.2019 г. ОИК-Сливен е обявила Румен Иванов Бозуков за избран общински съветник от квотата на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“). Същият е регистриран и класиран под № 1 в списък „А“ за съответната кандидатска листа, съгласно решение № 301-МИ от 28.10.2019г. на ОИК – Сливен. Определеният брой общински съветници, които следва да бъдат включени в състава на Общински съвет –Сливен от квотата на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“), е един представител. Следващият кандидат съобразно подредбата и класирането по преференции след последния обявен за избран общински съветник от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“) е Деница Нанкова Проданова, вписана под № 2 в списък „А“ за Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“)

            Въз основа на така изяснената фактическа обстановка ОИК –Сливен направи следните изводи от правно естество:

        Молбата е подадено от лице, имащо правен интерес, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява основателна и следва да бъде уважена, поради следните съображения:

           При депозиран отказ от вече обявен за избран общински съветник Изборният кодекс при регламентиране на реда за определяне на избраните кандидати за общински съветници според получените валидни предпочитания (преференции) е предвидил възможността за обявяване за съветник следващия в съответната листа кандидат (арг.чл.458, ал.1 от ИК). Законодателят е предвидил възможността за своевременно попълване на състава на съответния общински съвет до регламентирания брой мандати за Общински съвет – Сливен.

           В чл.30, ал.4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) законодателят е посочил изчерпателно хипотезите, при които могат да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник. Една от тези възможности е подаването на оставка от общинския съветник чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия. Тази правна възможност предопределя задължението на съответната общинска избирателна комисия да прекрати пълномощията на този общински съветник.

            Предвид гореизложеното и на основание чл.453 и чл.454, ал.6 във вр. с чл.458, ал.1 от ИК и чл.30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – град Сливен

 

Р Е Ш И:

 

             ЗАЛИЧАВА  РУМЕН ИВАНОВ БОЗУКОВ като общински съветник от листата на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“).

         Обявява ДЕНИЦА НАНКОВА ПРОДАНОВА за общински съветник от листата на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна („ДВИЖЕНИЕ 21“, „Партия на Зелените“, Движение „ЗАЕДНО за промяна“).

              Да се издаде Удостоверение (Приложение № 98-МИ) на новообявения общински съветник, а на заличения - да се анулира издаденото му  такова.

         

            Настоящото решение представлява неразделна част от решение № 301-МИ от 28.10.2019 г., решение № 364 -МИ от 05.11.2019 г., решение № 366 -МИ от 14.11.2019 г., решение № 367 -МИ от 13.12.2019г. и решение № 368-МИ / 01.09.2020г. на ОИК – Сливен.

 

            Решението може да бъде оспорено в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – Сливен.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 18.05.2022 в 09:17 часа

Свързани решения:

301-МИ/28.10.2019

364-МИ/05.11.2019

366-МИ/14.11.2019

367-МИ/13.12.2019

368-МИ/01.09.2020

371-МИ/25.05.2022

372-МИ/01.06.2022

Календар

Решения

  • № 376-МИ / 03.05.2023

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Наташа Петкова Пощова, обявена за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

  • № 375-МИ / 14.10.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Деян Цанков Дечев, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България.

  • № 374-МИ / 25.08.2022

    относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Васил Добрев Петров, обявен за избран общински съветник от КП БСП за България и обявяване на следващ кандидат от листата на КП БСП за България

всички решения