Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ
Сливен, 07.09.2019

ОТНОСНО: Изменение на решение относно назначаване на технически сътрудник

Постъпила е молба с вх.№ 03/05.09.2019г. от Добромир Чакъров, с която е завила желание да преустанови участието си като технически сътрудник в ОИК – Сливен. Същата следва да бъде уважена, като лицето бъде заменено с друго такова с цел подпомагане на общинската избирателна комисия при осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове.

Поради което и основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 78 от Изборния кодекс и т.5.1, т. 5.2. и т. 6 от Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК , Общинска избирателна комисия - Сливен,

 

Р Е Ш И:

           

 

 1. ИЗМЕНЯ т. 2.3. от решение № 4-МИ от 04.04.2019г. на ОИК –Сливен, като заличава името на Добромир Делев Чакъров и заменя същото с Райна Георгиева Димитрова, което да започне осъществяване на функциите си считано от 10.09.2019г.
 2. Председателят на ОИК - Сливен да направи предложение до кмета на Община – Сливен за сключване на граждански договор с новоназначеното с настоящото решение лице, като бъде прекратен сключения договор с Добромир Чакъров.

 

Решението представлява неразделна част от решение № 4- МИ от 04.09.2019г. на ОИК- Сливен.

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община - Сливен.   

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 09.09.2019 в 12:34 часа

Свързани решения:

4-МИ/04.09.2019

Календар

Решения

 • № 366-МИ / 14.11.2019

  относно: Заявление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Асенов Захариев, обявен за избран общински съветник от ПП ГЕРБ и обявяване на следващ кандидат от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 365-МИ / 06.11.2019

  относно: Определяне процесуален представител на ОИК-Сливен по съдебни производства

 • № 364-МИ / 05.11.2019

  относно: Заявление от Стефан Николов Радев с вх.419 /04.11.2019 г. от листата на ПП ГЕРБ.

всички решения