Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 502-МИ/НР
Сливен, 15.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила е жалба с вх.№ 283 / 14.10.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов, председател на Общински съвет на БСП - Сливен

Постъпила е жалба с вх.№ 283 / 14.10.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов, председател на Общински съвет на БСП – Сливен, с която се уведомява ОИК- Сливен за наличието на съмнения, че към момента на изготвяне на жалбата (от 12:40 ч.) се провежда предизборна агитация на територията на учебно заведение ( V СОУ „Пейо Яворов – Сливен) от кандидат за кмет на Община Сливен от ПП“ГЕРБ“. Иска се да бъде извърешна проверка на място незабавно. 

С оглед на така постъпилата жалба, представители на ОИК- Сливен извършиха посещение на място в 13.05ч. в СОУ „П.Яворов“, при което установиха следното от фактическа страна:

В учителската стая, находяща се на трети етаж на сградата на училището, се е провеждала среща н кандидата за кмет от ПП“ГЕРБ“ - Стефан Радев с част от учителския колектив. Преставителите на ОИК-Сливен са присъствали на срещат в продължение на 20 минути, като не са установили осъществяването на предизборна агитация в ученото заведение. Обсъждани са проблеми на училището и града като цяло.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна последните съображения:

За да е налице нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс в настоящия случай, е необходимо да се установи дали са налице двете изискуеми от закона предпоставки по смисъла на чл.182, ал.1 - дали територията на училището попада в категориите места, забранени за предизброна агитация, и дали се извършва предизборна агитация по смисъла на Изборния кодекс. Липсата на коя да е от тях води до извода за спазване на законовите разпоредби.

В чл. 182 от раздел II на глава Дванадесета от Изборния кодекс законодателят е въвел изрични забрани за предизборна агитация. В ал.1 от същата разпоредба  е посочено, че „не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.“ В българското законодателство липсва легална дефиниция на понятието държавно или общиснко учреждение, поради което следва неговите съдържателни признаци да се извлекат по тълкувателен път. Няколко са съществените юридически характеристики на правния субект – държавно/общинско учреждение. То представлява социално образувание, което е признато за правен субект-юридическо лице, за носител на материални права и задължения, за адресат на материални правни норми, което обаче не притежава собствен патримониум, а титуляр на всички имуществени права е държавата, респ.общината. То се създава, за да подпомага организационно съответните държавни органи, включени в единния държавен апарат, при упражняване на своите властнически правомощия. Но тъй като това юридическо лице, учредено за постигане на определени публични (държавни) цели, не притежава свой патримониум, за да осъществява своята организационна и служебна дейност, е на бюджетна издръжка,разпоредител е с бюджетни кредити, като от държавата са му предоставени сгради и друго имущество за управление и стопанисване. От така направената характеристика следва изводът, че СОУ „Пейо Яворов“ е общинско учреждение, тъй като същият е изцяло на бюджетна издържка, не приетжава собсвтено имущество, възникнало е по силата на нормативен акт, като същевременно е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Изложеното до тук обосновава наличието на първата изискуема от закона предпоставка ,за да се приеме, че е налице нарушение.

За да се приеме, че е налице и втората изискуема предпоставка, а именно, че се извършва предизборна агитация на територията на училището, следва да се изследва волята на законодателя в тази насока. В § 1, т.17 от ДР на Изборния кодекс е дадено легално определение на понятието "предизборна агитация“, а именно – „предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори“. От така даденото легално определение следва безспорния извод, че за да е налице предизборна агитация е необходимо да има отправен „призив“ за подкрепа или неподкрепа на даден кандидат. В конкретния случай кандидатът за кмет на Община Сливен от ПП „ГЕРБ“ - Стефан Радев не е призовавал за покрепа на кандидатурата му или за неподкрепа на кандидатурата на кандидати от други политически сили. По този начин не е изпълнена втората предпоставка на закона, за да се приеме, че е налице нарушение на забраната за предзиборна агитация по смисъла на чл.182, ал.1 от ИК.

Всичко гореизложеното обосновава правният извод за неоснователност на подадената жалба поради което и на основание чл. 87, ал.1, т. 22, предл.първо от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 283 / 14.10.2015 г.от Атанас Костов Делибалтов.

 Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 15.10.2015 в 17:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 695-МИ / 22.04.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

 • № 694-МИ / 04.01.2019

  относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

 • № 693-МИ / 08.06.2018

  относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения