Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 584-МИ/НР
Сливен, 23.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила е жалба с вх.№ 389/ 22.10.2015 г. от Сава Хараламбов Хараламбов

Постъпила е жалба с вх.№ 389 / 22.10.2015 г. от Сава Харалмбов Хараламбов, придружена с документи за собственост. В същата се заявява, че на ламаринената ограда на строителен обект, негова собственост, находящ се в гр.Сливен, ул.”Хаджи Вълкова” № 37, били залепени плакати на регистриран участник с № 20 в предизборната кампания без негово съгласие. Заявява, че е направил опит сам да премахне агитационните материали, но лепилото, с което били залепени не позволявало това. Моли да бъда направено необходимото агитационните материали да бъдат премахнати и видът на оградата му да бъде възстановен в първоначалния вид без щети.

С оглед на така постъпилата жалба, представители на ОИК- Сливен извършиха оглед на място на ул.”Хаджи Вълкова” № 37, при което се установи следното от фактическа страна:

Пред къщата, собственост на Сава Хараламбов Хараламбов на посочения адрес, която е в строеж, се намира ламаринена ограда, върху която са залепени 3 броя агитационни материали - плакати на коалиция „Съюз за Сливен”.

Със заповед № РД-15-2043/18.09.2015г. на Кмета на Община Сливен и протокол от 23.09.2015г. за разпределение на таблата за поставяне на агитационни материали и на основание чл. 183, ал.3 от Изборния кодекс са определни местата, където политическите сили съобразно изискванията на закона следва да разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява основателна, поради което следва да бъде уважена.

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.183, ал.3, че агитационните материали се поставят на определените от кмета на съответната община места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имот. В конкретния случай, трите броя агитационни материали – плакати, в подкрепа на коалиция „Съюз за Сливен” са поставени на ограда, собственст на физическо лице, без негово изирчно съгласие.

Налице е нарушение на изборния процес, изразяващ се в поставяне и разпространение на агитационни материали в подкрепа на коалиция „Съюз за Сливен”, поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.22, предл.първо във вр. с чл. 186, ал.1, изр.първо от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ 3/три/ броя агитационни материали в покрепа на коалиция „Съюз за Сливен”, поставени върху ламаринена ограда на строителен обект, находящ се на ул.”Хаджи Вълкова” № 37.

УКАЗВА на Кмета на Община Сливен да премахне описаните агитационни материали в срок от 48/четиридесет и осем/часа считано от получаване на решението.

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.10.2015 в 08:38 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения