Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 586-МИ/НР
Сливен, 23.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила е жалба с вх.№ 394/ 22.10.2015 г. от Доброслав Иванов Иванов, представляващ ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

Постъпила е жалба с вх.№ 394 / 22.10.2015 г. от Доброслав Иванов Иванов, представляващ ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ – Сливен, с която се уведомява ОИК- Сливен, че в сградата на Централна поща – гр. Сливен, се разпространяват агитационни материали на коалиция „Съюз за Сливен” и на кандидата за кмет от същата политическа сила. Иска се да бъдат предприети необходимите мерки, вменени със закона. 

С оглед на така постъпилата жалба, представители на ОИК- Сливен извършиха посещение на място в 13.50ч. в сградата на Централна поща – гр.Сливен, при което установиха следното от фактическа страна:

Към момента на извършената проверка, членовете на ОИК – Сливен не са установили наличие на агитационни материали в подкрепа на коалиция „Съюз за Сливен”, нито на кандидата за кмет, издигнат от същата политическа сила. При разговор с част от присъстващите служители някои заявили, че е имало някакви единични бройки, а други изобщо не са видели такива материали.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна последните съображения:

За да е налице нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс в настоящия случай, е необходимо да се установи дали са налице двете изискуеми от закона предпоставки по смисъла на чл.182, ал.1, а именно - да се извършва предизборна агитация по смисъла на Изборния кодекс и тя да се извършва на територия, на която е забранено извършването на такава дейност. Липсата, на коя да е от тях води до извода за спазване на законовите разпоредби.

В чл. 182 от раздел II на глава Дванадесета от Изборния кодекс законодателят е въвел изрични забрани за предизборна агитация. В ал.1 от същата разпоредба  е посочено, че „не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.“ От направената справка в Търговския регистър към Агенцията по впсиванията, който е публичен, е вдино, че „Български пощи” ЕАД – гр.София е търговско дружество, на което едноличен собственик на капитала е Министерство на транспорта. Безспорно това е търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие. Това обуславя наличието на първата изискуема от закона предпоставка.

За да се приеме, че е налице нарушение по смисълана чл.182, ал.1 от ИК следва да е налице и втората предпоставка – извършването на предзиборна агитация.

За тази цел следва да се изследва волята на законодателя в тази насока. В § 1, т.17 от ДР на Изборния кодекс е дадено легално определение на понятието "предизборна агитация“, а именно – „предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори“. От така даденото легално определение следва безспорния извод, че за да е налице предизборна агитация е необходимо да има отправен „призив“ за подкрепа или неподкрепа на даден кандидат. В конкретния случай представителите на ОИК- Сливен не са установили наличието на агитационни материали в подкрепа на коалиция „Съюз за Сливен”, поради което не може да се приеме, че е налице агитация по смисъла на закона. По този начин не е изпълнена втората предпоставка на закона, за да се приеме, че е налице нарушение на забраната за предизборна агитация по смисъла на чл.182, ал.1 от ИК.

Всичко гореизложено обосновава правния извод за неоснователност на подадената жалба поради което и на основание чл. 87, ал.1, т. 22, предл.първо от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Сливен

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 394/ 22.10.2015 г. от Доброслав Иванов Иванов.

    Решението на ОИК - Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 24.10.2015 в 08:40 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения