Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 659-МИ
Сливен, 01.11.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх.№ 509/ 01.11.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов, упълномощен представител на ПП „БСП”, с която пред ОИК- Сливен се обжалват действията на председателя на СИК 202000183

Постъпила е жалба с вх.№ 509/ 01.11.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов, упълномощен представител на ПП „БСП”, с която пред ОИК- Сливен се обжалват действията на предеседателя на СИК 202000183, изразяващи се в недопускане да упражнят правото си на глас на възсрастни хора, пребиваващи на територията на Старчиски дом – Сливен. Аргументират възраженията си, позовавайки се на чл.9, ал.7 във вр. с. чл.396, ал.1 от Изборния кодекс. Иска се на;агане на глоба на председаетля на СИК на основание чл. 495 от Изборния кодекс.

 

С оглед на така постъпилата жалба представители на работната група по сигнали и жалби, назначена с решение № 5-МИ/НР от 07.09.2015г. на ОИК- Сливен, извършиха проверка на място, при която установиха от фактическа страна следното:

В СИК 202000183 е предоставен избирателен списък от Община Сливен, с който фигурират 31 гласоподаватели. Същите са с настоящ адрес ул.”Панайот Хитов” № 115 – адресът на Дом за стари хора – гр.Сливен, но с постоянен адрес в друго населено място. След справка се установи, че броят на всички настанени с Дома е 116 лица, от които само две лица са постъпили в Дома преди около два дни, а всички останали са живели в Дома през последните 6 месеца, но имат постоянен адрес в гр.Сливен и настоящ в Дома.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес, а по същество се явява частично основателна, поради следните съображения.

Изборният кодекс в глава Втора, раздел II „Избирателни секции в страната” е регламентирал начинът и условията за образуване на секциите. Изрично в чл.9, ал.7 от с.з. законодателят е регламентирал условията за образуване на секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели през последните 6 месеца преди изборния ден в съотвеното населено място, на територията на която е съответното заведение, домът или друга специализирана институция. Следващата алинея 8. е визирано, че тези избирателни секции се образуват от ръководителите на заведенията, домовете, другите специализирани институци не по-късно от 48 часа преди изборния ден, за което уведомяват кмета на общината, на чиято територия се намират  заведенията, домовете и специализираните институции, както и съответната общинска избирателна комисия.

В настоящия случай Домът за стари хора – гр.Сливен представлява специализирана институция, предоставяща социални услуги извън обичайната домашна среда на хора в надпенсионна възраст. Като такъв тип заведение същото попада в обсега на хипотезата на чл.9, ал. 7 и 8 от ИК. При тези обстоятелства избирателната секция в Дома за стари хора –Сливен слеваше да бъде образуван от ръководителя на институцията не по-късно от 48 часа преди изборния ден, като списъкът на избирателите следваше да бъде предоставен от ръководителя на съответната общинска администрация. Неизпълнението в цялост на законовите изисквания, в конкретния случай, не следва да бъде използвано като основание за недопускане да упражнят правото си на глас на тази част от настанените в Дома за стари хора, които не са включени в избирателния списък, предоставен от Община Сливен. В конкретния случай, поради обстоятелството, че списъкът е изготвен от ненадлежен орган, следва да се предостави възможност на тези лица да упражнят правото си на глас при произвеждането на избори за кмет на Община Сливен – IIтур, като бъдат дописани „под чертата” и представят необходимата за това декларация.

Що се отнася до искането за санкциониране председателя на СИК 202000183, същото не следва да бъде уважено, предвид факта, че същият не е запознат с допуснатата нередност и съобразно известната му към момента на подаване на жалбата фактическа обстановка, същият е действал съобразно закона.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Сливен

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на председателя на СИК 2020000183 да предостави възможността за упражняване на правото на глас на лицата, настанени в Дома за стари хора – Сливен и невключени в избирателния списък, предоставен от Община Сливен, като дописва същите „под чертата”.

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 509/ 01.11.2015 г. от Атанас Костов Делибалтов досежно искането за налагане на глоба на председателя на СИК 202000183.

 

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 01.11.2015 в 12:54 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения