Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 662-МИ
Сливен, 01.11.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба в 12.10 ч. с вх.№ 513/ 01.11.2015 г. от Здравко Кирилов Костадинов, Председател на общинското ръководство на ПП ГЕРБ Сливен

Постъпила с жалба в 12.10 ч. с вх.№ 513/ 01.11.2015 г. от Здравко Кирилов Костадинов, Председател на общинското ръководство на ПП ГЕРБ Сливен, в качеството си на пълномощник на Десислава Жекова Танева - областен координатор на ПП ГЕРБ за област Сливен, упълномощена от Бойко Методиев Борисов - прсдеседател и представляващ ПП ГЕРБ по силата на Пълномощно № 1 от 08.09.2015 г. В жалбата се навеждат твърдения за нарушаване на чл.182, ал.4 от Изборния кодекс, изразяващо се в извършването на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Твърди се, че избраният за общински съветник от листата на БСП - Деян Дечев на своя личен профил във Фейсбук страницата е публикувал информация, цитирана точно и в цялост в жалбата. Прави се искане за съставяне на акт за установяване на нарушение на лицето Деян Цанков Дечев, изразяващо се в това, че е нарушил императивната разпоредба на чл.183, ал.4 от Изорния кодекс. Към жалбата е приложен скрийншот от личната му Фейсбук страница.

С оглед на така постъпилата жалба представители на ОИК- Сливен извършиха веднага преглед на сайта - в 12.12ч., при което се установи следното от фактическа страна:

При отварянето на личната страница на г-н Деян Дечев. непосредствено след депозирането на жалбата, се установи, че липсва публикация, касаеща изборния ден, както и агитация изобщо в изборния ден.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК - Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.182, ал.4, че не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборняи ден и в изборния ден. В конкретния случай не е налице цитираната по-горе предизоборна агитация, нито е налице изобщо предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Предвид изложената по-горе фактическа обстановка и на основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия - Сливен

 

РЕШИ:

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 513/ 01.11.2015 г.от Здравко Кирилов Костадинов.

 

 

 

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.11.2015 в 16:36 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения