Общинска избирателна комисия Сливен


РЕШЕНИЕ
№ 665-МИ
Сливен, 01.11.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба в 16.25 ч. с вх.№ 516/ 01.11.2015 г. от Здравко Кирилов Костадинов, Председател на общинското ръководство на ПП ГЕРБ Слив

Постъпила е жалба в 16.25 ч. с вх.№ 516/ 01.11.2015 г. от Здравко Кирилов Костадинов, Председател на общинското ръководство на ПП ГЕРБ Сливен, в качеството си на пълномощник на Десислава Жекова Танева – областен координатор на ПП  ГЕРБ за област Сливен, упълномощена от Бойко Методиев Борисов – предеседател и представляващ ПП ГЕРБ по силата на Пълномощно № 1 от 08.09.2015 г. В жалбата се навеждат твърдения за получена информация в щаба на ПП ГЕРБ за подаване на недопустими писмени инструкции към членовете на СИК от квотата на БСП. В листа с инструкциите се споменава изрично, с главни букви „ОСОБЕНО МНЕНИЕ СЕ ПОПЪЛВА ДОРИ И ЗА ЕДНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА БЮЛЕТИНА, КОЯТО СПОРЕД НАС Е ДЕЙСТВИТЕЛНА.

С оглед на така постъпилата жалба представители на ОИК- Сливен извършиха веднага посещение в някои от СИК-овете при което не бяха представени такива инструкции и членовете на СИК изразиха становище, че такива инструкции не са получавали.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Сливен направи следните изводи от правно естество:

Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес и притежаващ необходимите за това правомощия, което я прави валидна и допустима, а по същество се явява неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение. Но за правилното и законосъобразнно протичане на изборния процес и в съответствие с правомощията на ОИК – Сливен предоставени от закона, следва да бъдат дадени указания относно попълването и подписването на протоколите на СИК за обявяване на окончателните резултатите.

Изборният кодекс изрично е визирал в разпоредбата на чл.282, редът и начинът за попълване на протокола и изразяването на несъгласие и особено мнение от членовете на СИК. Законът изрично визира в ал.3 на същата разпоредба, че член, който не е съгласен с отразеното в протокола следва да го подпише с особено мнение като посочи в какво се изразява особенното мнение.Мотивите задължително се излагат в писменна форма на отделен лист и се прилагат към протокола на СИК и стават неразделна част от него.

Предвид изложената по-горе фактическа обстановка и на основание чл. 87, ал.1, т.22 във вр.т.2 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия – Сливен

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх.№ 516/ 01.11.2015 г.от Здравко Кирилов Костадинов.

УКАЗВА на всички членове на СИК на територията на Община – Сливен, че при наличие на особено мнение на член от комисията относно отразените в протокола резултати следва да го представи в писмен вид на отделен лист подписан лично от изразяващият особенно мнение със собственоръчно изписване на името на лицето, което изразява особенното мнение. Последното става неразделна част от протокола и следва да бъде представено на ОИК – Сливен при предаване на протоколите с изборните резултати на СИК.

 

Решението на ОИК-Сливен подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

* Публикувано на 02.11.2015 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 695-МИ / 22.04.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в Общински съвет- гр. Сливен и обявяване за избран за общински съветник в Общински съвет -гр.Сливен следващия кандидат от листата на КП „БСП лява България“

  • № 694-МИ / 04.01.2019

    относно: Заявление с вх. № 582/ 03.01.2019 г. по описа на ОИК- Сливен от Силвия Господинова Маринова- общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП ГЕРБ по силата на Решение № 690-МИ от 07.07.2016 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същата подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

  • № 693-МИ / 08.06.2018

    относно: Заявление с вх. № 580/ 07.06.2018 г. по описа на ОИК- Сливен от Минчо Росенов Афузов - общински съветник в Общински съвет – Сливен от листата на ПП БСП по силата на Решение № 626-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Сливен, постъпило чрез Председателя на Общински съвет-Сливен, с което същият подава оставка като общински съветник и на основание чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА желае предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник.

всички решения